Stadgar

STADGAR FÖR LYSEKILSPARTIET

Senast reviderade: Föreningsstämma 2022-02-23

Tidigare revideringar: Föreningsstämma 2014-03-31, 2013-03-30, 2011-03-30, 2008-03-31, 2003-06-29, medlemsmöte 2001-11-08 pga namnändring, konstituerande stämma 01-10-28

1  PARTIETS NAMN, SÄTE OCH ÄNDAMÅL

Partiets namn är Lysekilspartiet och har sitt säte i Lysekil.

Partiet verkar för Lysekil som en levande kommun med en fysisk, social och kulturell miljö som främjar invånarnas livskvalitet.

Ärlighet, öppenhet och långsiktighet och med respekt för individen ska känneteckna såväl partiets politik som dess organisation och arbetssätt.

2  ORGANISATION

Års- och medlemsmötet är partiets respektive högsta beslutande organ. Års- och medlemsmötet kan delegera beslutsfattande i särskilda ärenden till styrelsen.

Partiet kan ha lokalråd, som kan bestå av en eller flera medlemmar. Årsmötet utser person som representerar lokalråd.

Partiet kan ha en ungdomsförening. Ungdomsföreningen ska följa partiets politiska linje med har i övrigt egna stadgar och ska ha ett namn som associerar till Lysekilspartiet. Ungdomsföreningens medlemmar är medlemmar i Lysekilspartiet.

Partiet bör ha ett ekonomi- och näringslivsutskott och kan ha ytterligare utskott, vilka i princip ska sammanfalla med kommunens nämnder, för bevakning och följande av politiken i fullmäktige, nämnder och andra kommunala organ. Utskotten ska inom resp verksamhetsområde även bereda frågor och ge underlag för ställningstagande, såväl till förtroendevalda som till styrelse och medlemsmöte.

Utskott ska ha två till fem ledamöter, som jämte sammankallande, utses av årsmötet på ett år. Antalet utskott beslutas av årsmötet men kan kompletteras av medlemsmötet eller partistyrelsen, vilka även kan besluta om eventuella fyllnadsval av ledamöter.

3  MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Medlem betalar en årlig avgift till partiet. Denna fastställs av årsmöte året innan.

Stödmedlemskap kan tecknas. Stödmedlem har inte rösträtt på medlemsmöte.

Erlagd avgift gäller för det kalenderår som avgiften avser. Avgift erlagd efter 1 oktober gäller jämväl för nästkommande år.

För att erhålla rösträtt i partiet ska medlemsavgiften inbetalas till partiet senast en månad innan årsmötet.

Kassören ansvarar för medlemsregistret. Uppgifter däri är konfidentiella och får endast lämnas ut till partistyrelsen samt till revisor.

4  RÄKENSKAPER OCH REVISION

Revisor bör vara auktoriserad eller godkänd revisor. Räkenskaperna avslutas per kalenderår med resultaträkning samt balansräkning och ska jämte en av partistyrelsen upprättad och underskriven förvaltningsberättelse vara revisorerna tillhanda senast den 1 mars närmast efter räkenskapsårets utgång. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och revisionsberättelse med av- eller tillstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till partistyrelsen senast den 31 mars efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse föreläggs närmast följande ordinarie årsmöte, där revisionsberättelsen bör föredras av revisor.

5  MÖTESVERKSAMHETEN/KALLELSER/BESLUT

Samtliga möten i partiet är öppna för partiets medlemmar om inte styrelsen i särskilt fall beslutat om annat.

Medlemsmöten, varav ett är årsmöte, bör hållas minst två gånger per år. Medlemsmöte hålls då partistyrelsen så finner erforderligt eller då minst en femtedel av medlemmarna så begär.

Styrelsen bör hålla minst två ordinarie möten varje kalenderår. Extra styrelsemöte kan utlösas av ordföranden eller av en majoritet av styrelseledamöterna. Kallelse ska då utgå till samtliga berörda minst en dag innan mötet. För att ett styrelsemöte ska vara beslutsmässigt krävs att minst hälften av de ordinarie styrelseledamöterna är närvarande. Inga beslut kan fattas om inte en majoritet av de närvarande styrelseledamöterna stöder förslaget.

Kallelse till möten sker i första hand via e-post, på annat elektroniskt sätt eller via partiets hemsida. Kallelse kan även, om så behövs, ske skriftligen per ordinarie post.

Kallelse till medlemsmöte ska vara utsänd senast en vecka före mötet.

Kallelse till årsmöte ska vara utsänd senast fyra veckor före mötet. Propositioner (förslag från styrelsen) ska bifogas kallelsen. Motioner (förslag från medlemmar eller lokalråd) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman. Styrelsens yttrande över motioner ska utsändas till medlemmarna senast en vecka före stämman.

Även andra meddelanden än kallelse till möte bringas till medlemmarnas kännedom per e-post eller på annat sätt elektroniskt eller, om så behövs, per ordinarie post. Då kallelse till mötet har utgått ska styrelsen omedelbart genom e-post eller genom ordinarie post underrätta revisorerna därom.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan genom mötesordförandens utslagsröst.

6  ÅRSMÖTE

Årsmötet, som är partiets högsta beslutande organ, består av enskilda medlemmar eller ombud valda av lokalråden. Ombuden ska ha fullmakt från rådets medlemmar.

Årsmöte hålls varje år under första halvåret.

Följande frågor ska tas upp på dagordningen:

 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 Val av mötesfunktionärer
 Styrelsens berättelse för det gångna året
 Revisors berättelse
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Medlemsavgift och budget för det kommande året
 Antal styrelseledamöter
 Antal lokalråd
 Antal utskott
 Val av
 –  ledamöter jämte ersättare, ordförande, vice ordförande i styrelsen samt kassör
 –  gruppledare i kommunfullmäktige, tillika partiledare och partiets talesman
 –  revisor
 –  ledamöter i utskott jämte sammankallande
 –  sammankallande i lokalråd
 –  vid valår: en beredningsgrupp till styrelsen. I denna grupp ska varje lokalförening eller motsvarande geografiskt område vara representerad.
 –  valberedning och sammankallade i denna
 Rapporter från lokalråd
 Övriga frågor Uppdatering av stadgar och andra partiinterna styrdokument
  

Rätt att till årsmöte väcka förslag tillkommer partistyrelsen (proposition), lokalråd och medlemmar (motioner).

All omröstning vid årsmöten sker öppet, dock ska votering i personfrågor vara sluten.

Ledamot av partistyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna, eller i val av revisorer.

7  PARTISTYRELSE

Partiets verksamhet leds av partistyrelsen.

Partistyrelsen består av partiordföranden, vice partiordföranden, samt de övriga av årsmötet valda ledamöterna. Till partistyrelsen kan adjungeras personer erforderliga för verksamheten. Adjungerad ledamot har närvarorätt, yttranderätt men inte rätt att delta i besluten.

Partistyrelsen sammanträder vid behov och i övrigt då ordföranden så beslutar, eller då det begärs av minst hälften av styrelsens ledamöter. Protokoll ska föras vid partistyrelsens sammanträden.

Styrelsen kan till sig knyta en referensgrupp i t ex budgetfrågor eller, under valår, en särskild beredningsgrupp. Till sådana grupper bör ledamöter av varje lokalråd eller motsvarande geografiskt område, samt av fullmäktigegruppen, utses.

Partistyrelsen åligger att:

planlägga, leda och inför årsmötet ansvara för partiets politiska, ekonomiska, administrativa och organisatoriska verksamhet
under löpande verksamhetsår utse utskott, råd och funktionärer inom fastlagd budget
utse firmatecknare
upprätthålla kontinuerlig kontakt med partiets fullmäktigegrupp och samverka med denna i frågor avseende de löpande politiska ställningstagandena
bistå lokalråden i deras verksamhet
till lokalråd remittera ärenden i vilka dessa organisationers mening bör inhämtas

8  SKYLDIGHETER FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH MEDLEMMAR

Förtroendevald ska följa partiets linje vid ställningstagande i samband med sitt uppdrag. Valbar är endast den som betalat årsavgift.

Förtroendevald eller annan företrädare för partiet som missköter sin uppgift eller förlorat partiets förtroende kan uppmanas av medlemsmötet att lämna sitt uppdrag.

Uteslutningsärenden ska avgöras av partistyrelsen efter hörande av förekommande lokalråd. Medlem ska uteslutas ur Lysekilspartiet om medlem:

aktivt motverkar partiets program eller politik eller genomförande därav eller
aktivt stöder eller medverkar i en organisation som konkurrerar med partiet eller
medverkar i en organisation som stöder en uppfattning som är oförenlig med partiets eller
om medlemmen på annat sätt uppenbarligen skadar partiets anseende, intressen eller förtroende hos väljarna, eller
motverkar partiets syfte och funktion genom att systematiskt bryta mot stadgarna.

Medlem har rätt att yttra sig i uteslutningsfråga. Utesluten medlem förlorar alla förtroendeuppdrag inom partiet och ska frånträda dessa omedelbart efter uteslutningen, såvida detta inte strider mot lag/praxis inom kommunfullmäktige i den mån förtroendeuppdrag innehas av sådan art.

Den som är utesluten kan inte förnya sitt medlemskap endast genom att betala ny avgift, utan ska ansöka hos partistyrelsen om återinträdde. Beviljas återinträdde ska ny medlemsavgift inbetalas.

9  FULLMÄKTIGEGRUPPEN

Fullmäktigegruppen består av partiets valda ledamöter och ersättare i Lysekils kommunfullmäktige. Förutom att företräda partiet i kommunfullmäktige ska gruppen informera partiet om pågående och planerad verksamhet i fullmäktige, nämnder och andra politiska organ. Fullmäktigegruppens leds av gruppledaren, tillika partiets ledare och talesman. Årsmötet utser partiets gruppledare och, eventuellt, vice gruppledare för ett år.

10  ÄNDRING AV STADGARNA

Stadgarna kan endast ändras vid ordinarie årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras.

11  UPPLÖSNING

Partiet kan upplösas vid årsmöte – dock erfordras två tredjedels majoritet – och att beslutet fattas av två på varandra följande medlemsmöten (varav ett ska vara ett årsmöte). Medlemsmöte beslutar hur eventuellt överskott ska hanteras. 

Share