Stadgar

STADGAR FÖR LYSEKILSPARTIET

Senast reviderade: Föreningsstämma 2014-03-31

Tidigare revideringar: Föreningsstämma 2013-03-30, 2011-03-30, 2008-03-31, 2003-06-29, medlemsmöte 2001-11-08 pga namnändring, konstituerande stämma 01-10-28

 1. Partiets namn, säte och ändamål
 2. Organisation
 3. Medlemskap och avgifter
 4. Räkenskaper och revision
 5. Mötesverksamheten, kallelser och beslut
 6. Årsmöte
 7. Partistyrelse
 8. Skyldigheter för förtroendevalda och medlemmar
 9. Fullmäktigegruppen
 10. Ändring av stadgarna
 11. Upplösning

1  PARTIETS NAMN, SÄTE OCH ÄNDAMÅL
Partiets namn är Lysekilspartiet och har sitt säte i Lysekil.
Partiet verkar för Lysekil som en levande kommun med en fysisk, social och kulturell miljö som främjar invånarnas livskvalitet
Ärlighet, öppenhet och långsiktighet och med respekt för individen ska känneteckna såväl partiets politik som dess organisation och arbetssätt.

2  ORGANISATION
Års- och medlemsmötet är partiets respektive högsta beslutande organ. Års- och medlemsmötet kan delegera beslutsfattande i särskilda ärenden till styrelsen.

Medlemmar kan med styrelsens tillstånd, slå sig samman och bilda ett lokalråd. Varje lokalråd är suverän och har ett verksamhetsområde som normalt omfattar en kommundel. Verksamhetsområdet fastställs av respektive lokalråd i samråd med partistyrelsen

Sammankallande i lokalrådet utses av partistyrelsen för ett år. Lokalråden rapporterar föregående års verksamhet till årsmötet. Till sammanträde med lokalråd eller till annan viktig sammankomst kan partistyrelsen sända ombud med rätt att delta i förhandlingarna men inte i besluten

Lokalråden kan nominera kandidater till val till kommunfullmäktige.

Partiet kan ha en ungdomsförening. Ungdomsföreningen ska följa partiets politiska linje med har i övrigt egna stadgar och ska ha ett namn som associerar till Lysekilspartiet. Ungdomsföreningens medlemmar är medlemmar i Lysekilspartiet.

Partiet bör ha ett ekonomi- och näringslivsutskott och kan ha ytterligare utskott, vilka i princip ska sammanfalla med kommunens nämnder, för bevakning och följande av politiken i fullmäktige, nämnder och andra kommunala organ. Utskotten ska inom resp verksamhetsområde även bereda frågor och ge underlag för ställningstagande, såväl till förtroendevalda som till styrelse och medlemsmöte.

Utskott ska ha två till fem ledamöter, som jämte sammankallande, utses av årsmötet på ett år. Antalet utskott beslutas av årsmötet men kan kompletteras av medlemsmötet eller partistyrelsen, vilka även kan besluta om eventuella fyllnadsval av ledamöter.

3  MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER
Medlem betalar en årlig avgift till partiet. Denna fastställs av årsmöte året innan.
Stödmedlemskap kan tecknas. Stödmedlem har inte rösträtt på medlemsmöte 

Erlagd avgift gäller för det kalenderår som avgiften avser. Avgift erlagd efter 1 oktober gäller jämväl för nästkommande år. För att erhålla rösträtt i partiet ska medlemsavgiften inbetalas till partiet senast den 15 mars.

Kassören ansvarar för medlemsregistret. Uppgifter däri är konfidentiella och får endast lämnas ut till partistyrelsen och respektive sammankallande i lokalråd samt till revisor. Till sammankallande i lokalråd får, om inte partistyrelsen beslutar annorlunda, uppgifter endast lämnas ut som avser medlemmar i lokalrådet.

4  RÄKENSKAPER OCH REVISION
Revisor bör vara auktoriserad eller godkänd revisor. Räkenskaperna avslutas per kalenderår med resultaträkning samt balansräkning och ska jämte en av partistyrelsen upprättad och underskriven förvaltningsberättelse vara revisorerna tillhanda senast den 1 mars närmast efter räkenskapsårets utgång. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och revisionsberättelse med av- eller tillstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till partistyrelsen senast den 31 mars efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse föreläggs närmast följande ordinarie årsmöte, där revisionsberättelsen bör föredras av revisor.

5 MÖTESVERKSAMHETEN, KALLELSER och BESLUT
Samtliga möten i partiet är öppna för partiets medlemmar om inte styrelsen i särskilt fall beslutat om annat. Medlemsmöten, varav ett är årsmöte, bör hållas minst två gånger per år. Medlemsmöte hålls då partistyrelsen så finner erforderligt eller då minst en femtedel av medlemmarna så begär.

Styrelsen ska hålla minst två ordinarie möten varje kalenderår. Extra styrelsemöte kan utlösas av ordföranden eller av en majoritet av styrelseledamöterna. Kallelse ska då utgå till samtliga berörda minst en dag innan mötet. För att ett styrelsemöte ska vara beslutsmässigt krävs att minst tre av de ordinarie styrelseledamöterna är närvarande. Inga beslut kan fattas om inte en majoritet av de närvarande styrelseledamöterna stödParter förslaget.

Kallelse till möten sker i första hand via e-post, på annat elektroniskt sätt eller via partiets hemsida. Kallelse kan även, om så behövs, ske skriftligen per ordinarie post. Kallelse till medlemsmöte ska vara utsänd senast en vecka före mötet.

Kallelse till årsmöte ska vara utsänd senast fyra veckor före mötet. Propositioner (förslag från styrelsen) ska bifogas kallelsen. Motioner (förslag från medlemmar eller lokalråd) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman. Styrelsens yttrande över motioner ska utsändas till medlemmarna senast en vecka före stämman.

Även andra meddelanden än kallelse till möte bringas till medlemmarnas kännedom per e-post eller på annat sätt elektroniskt eller, om så behövs, per ordinarie post. Då kallelse till mötet har utgått ska styrelsen omedelbart genom e-post eller genom ordinarie post underrätta revisorerna därom 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan genom mötesordförandens utslagsröst.

6 ÅRSMÖTE
Årsmötet, som är partiets högsta beslutande organ, består av enskilda medlemmar eller ombud valda av lokalråden. Ombuden ska ha fullmakt från rådets medlemmar.

Årsmöte hålls varje år under första halvåret.

Följande frågor ska tas upp på dagordningen:

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
2. Val av mötesfunktionärer
3. Styrelsens berättelse för det gångna året
4. Revisors berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Medlemsavgift och budget för det kommande året
7. Antal styrelseledamöter
8. Antal lokalråd
9. Antal utskott
10. Val av:
– ledamöter jämte ersättare, ordförande, vice ordförande i styrelsen samt kassör
– gruppledare i kommunfullmäktige, tillika partiledare och partiets talesman
– revisor
– ledamöter i utskott jämte sammankallande
– sammankallande i lokalråd
– vid valår: en beredningsgrupp till styrelsen. I denna grupp ska varje lokalförening eller motsvarande geografiskt område vara representerad.
– valberedning och sammankallade i denna
11. Rapport från lokalråd
12. Övrigt

Rätt att till årsmöte väcka förslag tillkommer partistyrelsen (proposition), lokalråd och medlemmar (motioner).

All omröstning vid årsmöten sker öppet, dock ska votering i personfrågor vara sluten.

Ledamot av partistyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna, eller i val av revisorer.

7 PARTISTYRELSE
Partiets verksamhet leds av partistyrelsen.

Partistyrelsen består av partiordföranden, vice partiordföranden, samt de övriga av årsmötet valda ledamöterna. Till partistyrelsen kan adjungeras personer erforderliga för verksamheten. Adjungerad ledamot har närvarorätt, yttranderätt men inte rätt att delta i besluten.

Partistyrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott. I verkställande utskottet ingår partiordföranden samt minst två av partistyrelsens valda ledamöter, bland vilka senare partistyrelsen utser ordförande, om partistyrelsens ordförande inte vill inneha uppdraget. Verkställande utskottet ska bereda ärenden, verkställa fattade beslut och i övrigt på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som inte kan anstå till styrelsens sammanträde. Vid verkställande utskottets sammanträden förs protokoll som fortlöpande tillställes partistyrelsens ledamöter.

Partistyrelsen sammanträder minst två gånger per år och i övrigt då ordföranden så beslutar, eller då det begärs av minst hälften av styrelsens ledamöter. Protokoll ska föras vid partistyrelsens sammanträden.

Styrelsen kan till sig knyta en referensgrupp i t ex budgetfrågor eller, under valår, en särskild beredningsgrupp. Till sådana grupper bör ledamöter av varje lokalråd eller motsvarande geografiskt område, samt av fullmäktigegruppen, utses.

Partistyrelsen åligger att: 
– planlägga, leda och inför årsmötet ansvara för partiets politiska, ekonomiska, administrativa och organisatoriska verksamhet 
– under löpande verksamhetsår utse utskott, råd och funktionärer inom fastlagd budget 
– utse firmatecknare 
– upprätthålla kontinuerlig kontakt med partiets fullmäktigegrupp och samverka med denna i frågor avseende de löpande politiska ställningstagandena 
– bistå lokalråden i deras verksamhet 
– till lokalråd remittera ärenden i vilka dessa organisationers mening bör inhämtas 

 

8  SKYLDIGHETER FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH MEDLEMMAR
Förtroendevald ska följa partiets linje vid ställningstagande i samband med sitt uppdrag. Valbar är endast den som betalat årsavgift och eventuella bidrag till partiet (t ex s k tionde). 

Förtroendevald eller annan företrädare för partiet som missköter sin uppgift eller förlorat partiets förtroende kan uppmanas av medlemsmötet att lämna sitt uppdrag.

Uteslutningsärenden ska avgöras av partistyrelsen efter hörande av förekommande lokalråd. Medlem ska uteslutas ur Lysekilspartiet om medlem:
– aktivt motverkar partiets program eller politik eller genomförande därav eller 
– aktivt stöder eller medverkar i en organisation som konkurrerar med partiet eller
– medverkar i en organisation som stöder en uppfattning som är oförenlig med partiets eller 
– om medlemmen på annat sätt uppenbarligen skadar partiets anseende, intressen eller förtroende hos väljarna, eller 
– motverkar partiets syfte och funktion genom att systematiskt bryta mot stadgarna.

Medlem har rätt att yttra sig i uteslutningsfråga. Utesluten medlem förlorar alla förtroendeuppdrag inom partiet och ska frånträda dessa omedelbart efter uteslutningen, såvida detta inte strider mot lag/praxis inom kommunfullmäktige i den mån förtroendeuppdrag innehas av sådan art.

Den som är utesluten kan inte förnya sitt medlemskap endast genom att betala ny avgift, utan ska ansöka hos partistyrelsen om återinträdde. Beviljas återinträdde ska ny medlemsavgift inbetalas.

 

9 FULLMÄKTIGEGRUPPEN

Fullmäktigegruppen består av partiets valda ledamöter och ersättare i Lysekils kommunfullmäktige. Förutom att företräda partiet i kommunfullmäktige ska gruppen informera partiet om pågående och planerad verksamhet i fullmäktige, nämnder och andra politiska organ. Fullmäktigegruppens leds av gruppledaren, tillika partiets ledare och talesman. Årsmötet utser partiets gruppledare och, eventuellt, vice gruppledare för ett år.

10 ÄNDRING AV STADGARNA
Stadgarna kan endast ändras vid ordinarie årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras.

11 UPPLÖSNING
Partiet kan upplösas vid årsmöte – dock erfordras två tredjedels majoritet – och att beslutet fattas av två på varandra följande medlemsmöten (varav ett ska vara ett årsmöte). Medlemsmöte beslutar hur eventuellt överskott ska hanteras.  

Share