Pressmeddelande: Stopp för fler fallskärmsavtal!

LP, MP och KD föreslår att allt runt fallskärmsavtalet som tecknades mellan det förra kommunalrådet och kommunchefen utreds. Detta med syftena att något motsvarande inte ska hända igen samt att minska risken för skada om fler avtal finns i ”omlopp”. Vi förutsätter att fler partier stödjer oss i detta förslag.

Vi har förhört oss med kommunrevisionen huruvida de avser att göra en särskild granskning av den s.k. fallskärmaffären där det förra kommunalrådet och kommunchefen i smyg tecknade ett fallskärmsliknande avtal där kommunchefen gavs rätt till 24 månadslöner om denne skulle bli uppsagd.

Kommunrevisionens ordförande Anita I Andersson har meddelat att de vid sitt revisionsmöte den 19 november kommer att upp denna fråga till behandling.

OM kommunrevisionen INTE kommer att genomföra en granskning avser vi i så fall att föreslå att en utredare som har stora kunskaper om arbets- och kommunalrätt anlitas som får till uppdrag att vända på alla stenar i denna affär. Syftet är i första hand att lära av de misstag som har begåtts så att något liknande ALDRIG upprepas. Det handlar INTE om att hitta syndabockar, men skulle det komma i dagen att brott skulle kunna ha begåtts, då ska förstås rättsliga åtgärder vidtas.

Bland annat vill vi att utredningen ger svar på:

  • Hur ser delegationsordningen ut när det gäller anställning och tecknade av anställningsavtal ut? Finns det någon delegationsordning över huvud taget som reglerar kommunalrådets befogenheter, vilka befogenheter har kommunstyrelsens ordförande? Något delegationsbeslut har uppenbarligen inte anmälts, vad innebär det rent juridiskt? (ingen har ju därmed fått någon möjlighet att klaga på beslutet). När har besvärstiden börjat löpa?
  • Avtalet har inte diarieförts? Vilka konsekvenser har det?
  • Avtalet är daterat 2010-06-30, vad fanns det DÅ för motiv att bevilja en 24 månaders lång uppsägningstid? (Frågan ställs mot bakgrund av att vi vill ha en förståelse för motiven. Om det inte finns/fanns motiv så reser detta helt andra frågetecken)
  • Fanns ett ”arbetsgivarexemplar” av avtalet?
  • Kommunchefen om någon ska väl känna till vad som gäller om allmänna handlingar; när avtalet inte har diarieförts, och därmed knappast heller ha vunnit laga kraft, gäller då avtalet?
  • Kan vi vara säkra på att det inte finns fler avtal i kommunen som tecknats av kommunstyrelsens ordförande (eller av andra politiker)? OM så skulle vara fallet, hur säkerställer vi i så fall att kommunen inte ska behöva betala ut avgångsvederlag i dessa fall?

Vi utgår vidare att vi får med oss de andra större partierna på detta förslag.

Till syvende och sist handlar det om allmänhetens förtroende för kommunens förtroendevalda och tjänstemän. Kommuninvånare och skattebetalare ska veta att de kan lita på att vi förtroendevalda gör vad vi kan så att de pengar vi har att hantera används till det som de är ämnade att användas.

Kommunfullmäktigegruppen LP, MP och KD

Ronald Rombrant (LP), Fredrik Lundqvist (LP), Jeanette Janson (LP), Liselotte Geary (LP), Thomas Falk (LP), Fredrik Häller (LP), Patrik Saving (LP), Katja Noren (MP),

Inge Löfgren (MP), Ulrika Häller Lundbäck (KD)

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.