LP, MP och KD lägger fram en egen budget för 2015

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna tror inte på ett överskott på 23 miljoner kronor under 2015, lägger därför fram en egen budget inför torsdagens kommunfullmäktige. Läs: Budget 2015 med plan 2016 – 2017

– Vi anser att målet är orealistiskt, vi tror dock att ett överskott på 10 miljoner kronor, dvs 1 % i överskott är möjligt att nå. Detta innebär exempelvis att socialnämnden i stort sett får behålla sina anslag, medan grundskolan får ett extra tillskott och extra resurser tillförs kommunstyrelsen för arbetsmiljöfrämjande åtgärder.

– Vi vill även genomföra en genomlysning av socialnämnden, samt skapa en tydligare organisation under kommunstyrelsen, som enligt vår mening ska ledas av kommunchefen.

– Vi ifrågasätter den omfattande bolagisering som skett de senaste åren och – om det inte är till några allvarliga nackdelar – kan vi tänka oss att avveckla moderbolaget Lysekils Stadshus AB.

Under hösten har Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna träffat ledande tjänstemän inom kommunen sant fackliga företrädare. Diskussionerna har bekräftat det vi misstänkte – kommunen måste förbättra arbetsmiljön, vi måste lyssna på vår personal och skapa ordning och reda. Detta kommer också leda till besparingar.

Åren 2016 och 2017 är vårt mål att nå ett överskott på 3 %. Men för att nå dit förutsätts att vi förutom socialnämnden även analyserat verksamheterna under kommunstyrelsen. Inte minst måste dessa analyser särskilt belysa roller, styr- och ledningsprocesser, mm. Överskottsmål på 3 procent behöver vi för att bl a finansiera framtida satsningar utan att öka på vår låneskuld.

Den åter sammanslagna socialnämnden får ett tillskott av 10 miljoner kronor – vilket i stort sett innebär en budget motsvarande årets kostnader.

Arbetet har påbörjats med att inte bara minska nämndens kostnader, och det är nu viktigt att genomförda analyser och slutsatser dokumenteras och att handlingsplaner läggs fast. Att komma till rätta med socialnämndens mångåriga problem kräver långsiktighet och uthållighet.

Den nya utbildningsnämnden, som bildas av en sammanslagning av gymnasienämnden och bildningsnämnden, får ytterligare 2 miljoner kronor jämfört med den av kommunstyrelsen föreslagna budgeten, alltså en permanent ramhöjning.

Kommunstyrelsen får 1 miljon kronor för arbetsmiljöfrämjande insatser, samt uppdraget att utreda dels socialnämndens kostnader, dels kommunstyrelsens alla verksamheter. Den sammanlagda kostnaden på 2,5 miljoner kronor täcks till största del (2 miljoner kronor) genom en höjning av borgensavgifterna för flera kommunala bolag, dock inte Lysekilsbostäder.

Kommunstyrelsens genomlysning av de verksamheter som ligger under denna nämnd ska ge politikerna bättre underlag för att ta ställning till eventuella sparbeting inom kommunstyrelsen i 2016 års budget för att frigöra resurser till lagstadgad verksamhet som skola och omsorg.

 

Ronald Rombrant (LP), Inge Löfgren (MP) och Ulrika Häller Lundbäck (KD)

Share

1 kommentar på “LP, MP och KD lägger fram en egen budget för 2015

  1. Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna tror inte på ett överskott på 23 miljoner kronor, Hur blir det med Hamnen i era tankegångar???

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.