LP, MP och KD vill se ökad öppenhet, vi vill vitalisera arbetet i nämnder och kommunfullmäktige….

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, föreslår att kommunstyrelsens förslag om ändrat reglemente för gemensamma nämndbestämmelser återremitteras.

Vi menar att det är väldigt viktigt att detta styrdokument bereds, processas och förankras på ett bra sätt. Vi vill att alla partier ges chansen att tycka till. Delar i förslaget står till och med i strid med kommunallagen.

OM vårt förslag om återremiss inte vinner fullmäktiges gehör föreslår vi istället avslag på kommunstyrelsens förslag.  Istället lägger vi fram ett eget förslagt till nya bestämmelser, som är identiskt med tjänstemannaförslaget som lagt fram till kommunstyrelsen, utom när det gäller det följande:

att nämnder endast ska ha en vice ordförande

att utskott endast får förekomma i kommunstyrelsen och i socialnämnden

att det förtydligas att nämnderna kan tillsätta s k nämndberedningar, där alla partier i nämnderna får lov att delta

 

Förslaget från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att en ytterligare vice ordförande införs i samtliga nämnder, förslaget resulterar i tre ordförande i varje nämnd, en ordförande och en 1:e respektive 2:e vice ordförande. Dessa ordföranden utgör nämndernas s.k. presidium.

En majoritet i kommunstyrelsen föreslår också att presidierna ska utgöra utskott i nämnderna Detta förslag har emellertid visat sig stå i strid med kommunallagen.

Vad vill LP, MP och KD?

Efter att ha tagit del av beredning, politisk process och förslag till beslut för fullmäktige har vi kommit till slutsatsen att förslaget i delar inte når våra ambitioner om hållbarhet, öppenhet och en utveckling av vårt demokratiska samhälle. Vi väljer därför – i första hand – att yrka på återremiss för att därigenom möjliggöra att alla partier ges möjlighet till en ärlig insyn och påverkan.

Motiv för återremiss

Del av förslag till beslut från kommunstyreslen strider mot kommunallagen. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska utse vilka som ska sitta i utskotten. Att utse vilka som ska sitta i utskott  ankommer enligt kommunallagen endast på nämnden att  besluta.

Ärendets  beredning kan väsentligt förbättras.

  • När det handlar om viktiga styrdokument som reglementen är det viktigt att dessa kommuniceras, bereds och förankras på ett bra sätt. I detta fall har beredningen stora brister, vi vet att tjänstemannaorganisationen är hårt ansträngd, då får vi ha respekt för att saker kan ta längre tid, men vi får ju ändå inte tumma på den tid politiken behöver för att kunna fatta välunderbyggda och över tid hållbara beslut.
  • Motivet till att införa två vice ordförande framgår inte. Vi kan inte se att öppenhet och demokrati på minsta sätt gynnas av detta förslag.
  • Vilka konsekvenser innebär förslaget ur ett ekonomiskt perspektiv? Omfattningen av viceordförandenas uppdrag framgår exempelvis inte någonstans.

Eget förslag

Vi kan inte se att införandet av två vice ordförande medför ökad öppenhet eller förbättrad demokrati. Inte heller att förslaget leder till kostnadsminskningar. Därför föreslår vi att det endast ska finnas en vice ordförande i nämnderna.

Vi har också inför valet lovat att vi vill öka öppenheten genom att bl. a minska antalet utskott. Vi föreslår därför att utskott inte ska tillåtas. Myndighetsutövningen i socialnämnden utgör dock ett undantag liksom när det gäller kommunstyrelsen ledningsutskott. Detta ledningsutskott vill vi ta bort, men först fr o m 2016 OCH detta först efter en att en utredning med konsekvensbeskrivning har genomförts.

Mot denna bakgrund yrkar vi på

I första hand:

att kommunstyrelsens förslag om nya nämndgemensamma bestämmelser återremitteras

I andra hand

att kommunstyrelsens förslag avslås samt

att Lysekilspartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag om ändrade bestämmelser (med bara en vice ordförande, att utskott endast får förekomma i kommunstyrelsen och i socialnämnden samt ett förtydligande att nämnderna kan tillsätta s.k. nämndberedningar, där alla partier i nämnder får delta), bifalls.

 

 

Ronald Rombrant, LP                Inge Löfgren, MP                       Ulrika Häller Lundbäck, KD

 

Bifogas: LPs, MPs och KDs förslag till ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun”, med föreslagna förändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag synliggjorda. Gemensamma bestämmelser styrelser o nämnder i Lysekils kommun slutgiltig version 141213

Share

1 kommentar på “LP, MP och KD vill se ökad öppenhet, vi vill vitalisera arbetet i nämnder och kommunfullmäktige….

  1. tycker ditt parti att att man som personal skall vänta på drägliga arbetsförhöllanande , överklagand kommer ordförande rombrant

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.