Lysekilspartiets budgetyrkanden 2014

Fullmäktige fattade vid sitt junimöte beslut om ramar för 2015

Budgetmötet var som vanligt ett maratonmöte, började kl. 15 och slutade strax innan midnatt. En av de större vattendelarna mellan partierna var frågan om hur stort det budgeterade överskottet skulle vara (ju större överskott, desto större sparkrav på nämnderna).

Tack vare att prognoserna de närmaste åren ser ovanligt ljusa ut kommer skatteintäkterna att öka de närmaste åren. Det gällande målet för kommunen ligger på ett överskott på 2 % av skatteintäkterna, nu föreslog S och M ett överskott på 3 %. Detta var också Lysekilspartiets linje. 

En utökning av resultatmålet när skatteintäkterna stiger skulle ju inte gå ut över verksamheterna, resonerade vi. Folkpartiet, Kommunistpartiet och Vänstern m.fl. ville spendera dessa extra skattepengar. Har dessa partier missat att vi redan har mycket högre kostnader och skulder än andra kommuner, vi förstår inte riktigt hur de resonerar när de vill öka kostnader och skulder ännu mer?

Lysekilspartiet lade ett antal egna yrkanden. Bl.a kan nämnas en genomlysning av socialnämndens jämförelsevis höga kostnader, översyn av organisationen och styrningen av verksamheterna under kommunstyrelsen, avveckling av det kommunala bolaget Kolholmarna AB samt inte minst att ta time out i allt som kräver ökad upplåning och under tiden genomföra ett antal utredningar för att säkerställa var vi befinner oss.

Som oppositionsparti kan man inte räkna med att få majoritet för sina förslag. En framgång kan ändå noteras och det handlade om det ungdomspolitiska programmet, där Lysekilspartiet förslag att innan programmet ska verkställas så ska fullmäktige informeras om programmet. Vi hoppas att det borgar för att de två miljonerna når målgruppen, dvs barnen, på ett bättre sätt än vad annars skulle ha varit fallet. Om vi får väljarnas förtroende så att vi blir en del av den blivande majoriteten, kommer Lysekilspartiet naturligtvis att i förhandlingarna ta fram de förslag som lades den 26 juni. Och kanske några av dem i så fall återkommer när det nya fullmäktige ska fatta ett nytt budgetbeslut den 18 december 2014.

 

 

Lysekilspartiets tilläggsyrkanden i budget 2015:

  1. att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 2014-12-31 föreslå kommunfullmäktige en sammanslagen Utbildningsnämnd bestående av bildningsnämnden och gymnasienämnden inklusive konsekvensbeskrivning, riskanalys och handlingsplan som ska verka fr.o.m. 2015-01-01.

 

  1. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för bildandet av en ”kommunstyrelsens förvaltning” under kommunstyrelsen inkluderande nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen samt övriga enheter, som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Förvaltningen förutsätts ledas av en förvaltningschef som tillika är kommunchef.  Utredning med förslag jämte riskanalys och handlingsplan ska vara kommunfullmäktige tillhanda senas 2014-12-15

 

  1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomlysa och föreslå förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning av verksamheterna under kommunstyrelsen

 

  1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomlysa och föreslå förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning av socialnämndens verksamhet

 

  1. att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att Kolholmarna AB ska vara avvecklat senast 2014-12-31

 

  1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en förstudie avseende utökad samverkan, i först hand etablerandet av ett kommunalförbund, inom gymnasie/vuxenutbildningen med i första hand Sotenäs, Munkedal och Uddevalla

 

  1. att mot bakgrund av de senaste årens kraftiga ökning av kommunkoncernens skulder och åtaganden göra halt i allt som bidrar till ökade skulder/åtaganden ur ett kommunkoncernperspektiv, inkluderande s den fortsatta processen med Riksbyggen/Lysekilshemmet/Fiskebäck, att gälla till och med 2015-08-31

 

  1. att till kommunstyrelsens förfogande anslå 7,5 mkr för angivna organisationsförändringar för köp av konsultstöd inklusive avvecklingskostnader, finansieras med AFA-medel.
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.